Het boek

Er zijn nu zelfs vijf edities van hetzelfde boek. Wellicht wat verwarrend, vandaar hier even wat meer info voor de geïnteresseerde koper:

  1. De eerste paperback uitgave van augustus 2018, heruitgegeven eind februari 2019 met alle errata erin verwerkt. Die editie is uit de publicatie gehaald per oktober 2019,
  2. De E-book versie, voorzien van directe relevante links vanuit de tekst, de inhoud is verder vrijwel identiek aan de 2e editie paperback,
  3. De volledig herziene 2e paperback editie van 2019.
  4. De Engelse vertaling: Quantum Physics is NOT Weird.
  5. De E-book versie van Quantum Physics is NOT Weird.

De herziene 2e editie bevat naast de verwerking van de errata ook de beschrijving van een correct uitgevoerd kwantumwisser experiment, samenvattingen per hoofdstuk en heel veel noten. De noten zijn in een eigen sectie van het boek achterin ondergebracht, ingedeeld per hoofdstuk, dus makkelijk te vinden. Alle noten daar bevatten de adressen van de relevante inhoud op het internet.

De Engelse versie is van 2021 en is niet slechts een vertaling maar is ook uitgebreider en heeft een extra hoofdstuk Consilience gekregen.

Voor en achterzijde tweede herziene editie Kwantumfysica, informatie en bewustzijn

Recensies

'Paul van Leeuwen’s book QUANTUM PHYSICS IS NOT WEIRD is a wonderful, very readable book that will convince thousands upon thousands of serious readers, including students of science, why consciousness is necessary to understand quantum physics and why materialist science is not adequate. I give the book my highest recommendation. This book will also give the inquisitive reader an introduction to the aborning quantum science of consciousness.'

Amit Goswami, PhD, author of THE SELF-AWARE UNIVERSE, THE EVERYTHING ANSWER BOOK, and with Valentina Onisor, THE QUANTUM BRAIN

NB: dit is een recensie van de Engelse vertaling van het boek.
In Civis Mundi – Tijdschrift voor Sociale Filosofie en Cultuur – van augustus 2012 staat een een uitzonderlijk uitgebreide en diepgravende bespreking van mijn boek. Het eindoordeel:

‘Dit is het eerste boek dat ik gelezen heb over de kwantummechanica waarbij ik achteraf niet met allerlei onbeantwoorde vragen bleef zitten. Hypothesen, experimenten en conclusies zijn uitvoerig en duidelijk beschreven en van commentaar voorzien, en Van Leeuwen geeft tussendoor aanwijzingen voor verdere studie.‘

In het zomer&najaarnummer van Terugkeer naar Levenslicht, een uitgave van het netwerk nabij-de-dood-ervaringen, is een lovende uitgebreide recensie van Jim van der Heijden verschenen van Kwantumfysica, informatie en bewustzijn. Dat het boek in die kringen gelezen wordt is niet verwonderlijk want het vormt een door de fysica wetenschappelijk onderbouwde bevestiging van de stelling dat het bewustzijn niet door de hersenen geproduceerd kan zijn. Iets dat een welkom steuntje in de rug kan zijn voor mensen die een NDE gehad hebben en die in hun omgeving de tot nog toe gebruikelijke ontkenning van de werkelijkheid van hun ervaring ontmoeten.

Boekbespreking in Terugkeer. Klik voor een download van de hele tekst.

Voorwoord

Om vast een eerste indruk van de inhoud te geven vindt u hier het voorwoord en de inhoudsopgave.

Dit is geen gemakkelijk boek. Het is zelfs een ongemakkelijk boek. Ongemak­kelijk niet alleen omdat kwantumfysica gewoon lastige stof is, maar ook, en volgens mij vooral, omdat de lezer wordt ge­vraagd om van de vaste overtuiging dat de wereld er gewoon altijd is, objectief en onaf­han­kelijk van hem of haar, af te stappen. Dat is omdat de resultaten van de kwantumfysica de hypothese dat het be­wustzijn het product van de hersenen is, uiterst luid en duidelijk te­gen­spre­ken. Dat is nogal wat en dat kan het gevoel geven dat u de vaste grond onder uw voeten kwijt aan het raken bent. Iets in u dat ‘nee, nee, dat kan niet waar zijn’ roept.

Precies dat gevoel is de eigenlijke oorzaak dat de uitkomst van het kwantumfysische experiment in Delft in 2015 met verstrengelde elektronen de verslaggevende media in grote koppen liet zeggen dat ‘kwantumfysica definitief raar is’. Daarom is het goed mogelijk dat u het boek halverwege een tijd weglegt om even bij te komen en er ge­woon even over na te denken, of liever zelfs er juist er even niet over na te denken. Laat dat gewoon gebeuren. Laat het boek even rusten op een plek waar het u uitnodigt om te zijner tijd weer op­gepakt te worden. Papier is geduldig. Voor wie dat doet hoop en verwacht ik dat die zal merken dat het bij herlezing al veel beter verteerbaar is geworden. U heeft dan uw kijk op hoe de wereld werkt al aangepast zodat de blik wat opener wordt. Herlezen is een goede strategie voor dit boek omdat u zult merken dat u bepaalde zaken aanvankelijk anders interpreteerde waardoor u verderop vastliep in uw begrip. Wellicht komt u dan tot dezelfde conclusie als ik, de wereld is er dankzij ons en niet andersom.

In het boek begin ik met het eerste gloren van de westerse weten­schap in Griekenland en de plaats van de mens en de aarde in de kosmos. Het beeld dat wij in het westen van de wereld om ons heen hebben heeft zijn grondslagen nu eenmaal in die vroege tijd.

Het Ptolemeïsche model van de volmaakt cirkelvormige planeten- en zonnebanen rond de stilstaande aarde dat het ondanks zijn foute en complexe model toch maar even 14 eeuwen uithield. Het fameu­ze viertal Copernicus, Kepler, Galilei en Newton dat de zon in het midden plaatste.

De geboorte en de groei van de klassieke fysica die alles in het uni­versum beschouwde als kleine of grote harde bolletjes en het voort­durend groeiende vertrouwen van de wetenschappers in het vermo­gen van die klassieke fysica om alle verschijnselen te ver­kla­ren. Dan volgt de bominslag van het kwantum van Planck aan het eind van de 19e eeuw en de daaropvolgende heftige discussies over de interpre­tatie van de kwantumfysica die nog steeds niet uitgewoed zijn.

We bekijken de rol van de kwantumverschijnselen in de leven­de natuur welke pas in de 21e eeuw erkend werd en tenslotte intro­duceer ik dan – op grond van het in het boek beschre­ven experi­men­ten in de kwantumfysica die aantonen dat de waarne­mer het waarge­nomene manifesteert en onder het voorbehoud dat we een effect van de niet-fysieke geest op objectief buiten ons bestaande materie lie­ver niet willen introduceren – de hypothese van het kosmisch be­wustzijn waarmee alle vragen die de kwantumfysica oproept beant­woord zouden kunnen worden .. en nog veel meer.

Dit boek is tegelijkertijd het verslag en de conclusie geworden van mijn persoonlijke ontdekkingsreis in de wereld van de kwantum­fysica en de verbazingwekkende rol van het bewustzijn maar ook dat van de ontdekkingsreis van de mensheid in de zoektocht naar wat de wereld is en wat wij daarin voor rol spelen. De lezer met een open geest zal ontdekken dat het universum niet dat objectieve, materiele en onverschillige decor is waarin de mens toevallig verzeild is geraakt maar een dat het een omgeving is die wij zelf mede creëren en die ons ook van harte uitnodigt tot de grootst mogelijke creativiteit.

Ir. Paul J. van Leeuwen MSc.            Den Haag,       juli       2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	5
Voorwoord	12
Bij de 2e druk	14
Leeswijzer	15
Hoe dit boek ontstond	17
Inleiding	24

1.	Paradoxen en ‘al weten hoe het zit’	28
De kamer van Ames, hoe ons brein ons misleidt	29

2.	De ontdekking van het zonnestelsel	31
Het geocentrische Ptolemeïsche model	32
Het heliocentrisch model van Copernicus, Galilei en Kepler	34
Sir Isaac Newton (1643 – 1727)	37
Zeno van Elea (ca. 490 v. Chr.) en zijn paradoxen	40
Pierre-Simon Laplace (1749-1827)	41
Licht als harde kleine balletjes of als golven	42

3.	Het uurwerk universum en de ether	48
Licht als golfverschijnsel, interferentie, superpositie	48
Velden, elektromagnetische golven	53
Een goede prijs voor een mislukt experiment	56
Het klassieke beeld van het universum eind 19e eeuw	60
Het elektromagnetische spectrum	61
De UV-catastrofe en het kwantum van Planck	62

4.	De ineenstorting van de klassieke fysica	69
Golven	69
De fotonen van Einstein	71
Het atoommodel van Ernest Rutherford	74
Het zonnestelsel model van het atoom kan echt niet	77
Energie ≡ Massa volgens Einstein	78
Spectrale lijnen. Niels Bohr kwantiseert het atoom.	79
Harmonische elektronengolven	83
Diffractieroosters, een hele serie parallelle spleten	85
Serendiepe elektronen	86
De elektronenmicroscoop	89

5.	Onzekerheid, de kwantumcollaps	91
Dubbelspleet met afzonderlijke elektronen en fotonen	91
De kwantummechanici - Heisenberg en Schrödinger	96
Objectieve en subjectieve kansen	101
Einsteins beweegbare spleet ‘Gedanken’ experiment	104
Einsteins ‘Gedanken’ experiment moleculair uitgevoerd	107
Resultaten van de moleculaire dubbelspleet	110
Het gaat om informatie	110
De Kopenhaagse interpretatie	112
Wonderful Kopenhagen	113
Schrödingers kat en het meetprobleem	118
Compositiefoto’s van een waterstofatoom	121

6.	Een woud van hypotheses	126
Verborgen en niet verborgen variabelen	126
Lokaal en non-lokaal	128
Het projectiepostulaat van John van Neumann	129
Einsteins laatste serieuze aanval - de EPR-paradox	130
Verstrengeling	132
Het theorema van Bell	135
Bell test, test, test,  .. en succes, succes, succes,  ..	140
De acht meest serieuze kwantumhypotheses	142
Zeven kritische experimenten	148
Verzameld resultaat van de experimenten	157
Complementariteit volgens Bohr	160

7.	Uitgestelde keus experimenten	164
John Wheelers gedachte-experimenten	164
Uitgestelde keus experiment met koude atomen	167
De kwantumwisser experimenten	180
Uitgestelde keus kwantumwisser vs. 1999	180
Uitgestelde keus kwantumwisser vs. 2007	191
De kwantumwisser resultaten en de hypotheses	194
Conclusies van de uitgestelde keus experimenten	198
Een Chinese kwantumradar	202

8.	Informatie, communicatie, entropie	205
Informatie	205
Communicatie tussen Bob en Alice	205
Entropie, orde en wanorde. Tijd en ruimte.	207
Informatie en de kwantumwisser	212

9.	Het dubieuze bestaan van het foton	215
Bestaan fotonen eigenlijk wel?	215
Energiebehoud en fotonen	216
Reïficatie van het abstracte foton	219

10.	Retrocausaliteit in de fysieke realiteit	221
Voorspellingen	221
Experimenten over voorgevoelens	222
De kwantumgolf en de tijd	224

11.	Kwantumbiologie	226
Kwantumtunnels	226
Kwantumbiologie is respectabel geworden	228
Adem in, adem uit	229
Een bladgroen kwantumcomputer	230
Over coherentie en decoherentie	232
Enzymen, magnetoreceptie door het roodborstje en andere biologische kwantumverschijnselen	235
Adaptieve mutatie. Eerherstel voor Lamarck?	240
Casey Blood: Er is geen kwantumcollaps	241
Informatie, entropie, leven en bewustzijn	243
Multiversa en leven	244

12.	Een mogelijk model.  Descartes en de illusie van de wereld.	246
De Cartesiaanse Dualiteit	247
Het Cartesiaans theater	249
Fantoomledematen, illusoir of echt?	251
Het kwantum als fantoom	251
Modellen van het bewustzijn en werkelijkheid	253
Het kosmisch bewustzijn	258
Alle kwantumparadoxen verdwijnen	260
De illusie van tijd en afstand	262
In goed gezelschap	264

13.	Falsifieerbaarheid van het bewustzijnsmodel	269
Het kwantum-Zeno effect	270
Aangepaste kwantumwisser	272
Synchrotron-soleil experiment met zuurstofmoleculen	273
Aantonen van bewustzijn bij dieren en planten	274
Kwantumcomputers en bewustzijn	274

14.	Het bewandelde pad	279

Nawoord	283
Appendices	285
A: Waarnemers in de fysica	285
B: Sneller dan licht communicatie met de kwantumwisser	286
C: Golven, fasen en frequentie	288
D: Velden en lokaliteit	289
E: Introductie complexe getallen	290
F: Multiversa	291
G: Aanbevolen boeken en dvd’s	293
H: Internet	297
I: YouTube 10 minuten cursussen Kwantumfysica	298
Noten	299
Verklarende woordenlijst	307