Bewustzijn beïnvloedt kwantumeffecten

Dat bij een enkel foton of elektron dubbelspleet experiment, het kijken bij de spleet het interferentiepatroon altijd volledig doet verdwijnen ook al kijken we maar bij een van de twee spleten, daarmee is nog niet voor 100% aangetoond dat het om informatie gaat die door een waarnemer met bewustzijn verwerkt moet worden.

Boven: De zuurstofatomen, geraakt door een röntgenfoton, gaan niet uit elkaar maar er wordt wel een elektron losgeslagen.
Onder: De zuurstofatomen vliegen uit elkaar en er vliegt een elektron vanaf.

Er zijn prachtige experimenten gedaan, zie https://www.synchrotron-soleil.fr. , waarbij de interferentie inderdaad verdween zodra informatie over de gekozen spleet, in dit geval eigenlijk welk atoom van een zuurstofmolecuul (O2) geraakt was door het foton, beschikbaar kwam. Die informatie werd verkregen door de opvang en slimme interpretatie  van losgeslagen elektronen, dus zonder direct de kwantumobjecten aan te raken door een meetinstrument. Zie afbeelding rechts.

Een ander is het uitgestelde keus kwantumwisser experiment. Over dat kwantumwisser experiment is heftig gediscussieerd en er zijn terechte aanmerkingen gemaakt. Lees Quora. Maar de schrijver in zijn artikel daar brengt ook gelijk een betere uitgevoerde opzet van dit experiment naar voren waar minder op aan te merken valt en dat de conclusie alleen maar bevestigt dat informatie over de gekozen spleet de interferentie laat verdwijnen.

Maar bij bovenstaande experimenten is helaas niet gecheckt of er ook een bewuste waarnemer aan te pas moet komen. Voor een goede hypothese is ook de mogelijkheid van falsificatie van belang. Dat is overigens geen sinecure als het inderdaad zo is dat een bewuste waarnemer de verstrengelde kwantumgolf laat instorten en zo de hele verstrengelingsketen beëindigt. Zelfs als de metingen volledig geautomatiseerd verricht worden zal een waarneming door een bewuste waarnemer uiteindelijk uitsluitsel moeten geven waarbij die waarnemer dan juist die hele verstrengelde keten zal doen instorten.

Maar het geeft serieus te denken dat het blijkbaar om informatie gaat en dat de manier waarop die informatie wordt verkregen en opgeslagen er blijkbaar niet toe doet. Dat is een uiterst sterk argument voor de hypothese dat er een waarnemer aan te pas moet komen. En wat onderscheidt een waarnemer van een willekeurig meetinstrument? Precies, bewustzijn.